Személyes adatok védelme

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME – ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

Üzleti tevékenységének folytatása közben a B2Kapital Zrt. (a továbbiakban B2) (székhely: 1013 Budapest, Pauler u. 11.), követelésvásárlással és követelésbehajtással foglalkozó társaság Önt érinto személyes adatokat kezel. Személyes adatainak védelme kiemelt fontosságú számunkra. Ennek érdekében vállaljuk, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megfeleljünk a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek. Jelen, az Ön személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi nyilatkozatot, adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően készítettük. Máshogy fogalmazva, jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján képet adunk arról, hogy milyen módon gyüjtjük személyes adatait, milyen jellegű személyes adatokat kezelünk, miért kezeljük őket, mire használjuk és hogyan tároljuk őket, továbbá hogy mely harmadik felek számára adjuk át őket és miért.
Részletes tájékoztatónkat az alábbi helyen éri el

Mi a személyes adat?

Személyes adatnak minősül egy adat, ha egy azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozik. Egy személy akkor minősül azonosíthatónak, ha különös erőfeszítés nélkül megszerezhető többletinformáció alapján azonosítottá válik.

Kinek a tulajdona az a személyes adat, amit felhasználunk?

A B2 azoknak a személyeknek a személyes adatait kezeli, akik szerzodéses viszonyban állnak velünk (például megbízási szerződést kötöttek velünk, ami azon alapul, hogy B2 lett az új hitelező/követelés jogosultja) / vagy szerződéses kapcsolatba szeretnének kerülni velünk, valamint azoknak a személyeknek az adatait, akik felkeresik a B2 weboldalt vagy fiókjainkat, illetve akik telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kapcsolatba lépnek velünk. Ezek a kategóriák magukba foglalhatják az adósokat, vevőket, ajánlattevőket, külső beszállítókat és a munkavállalókat. A B2 azoknak a jogi és/vagy szokásos képviselőknek a személyes adatait is kezeli, akikkel szerződéses kapcsolatban áll, vagy akikkel hamarosan szerződéses kapcsolatot fog kialakítani. Adatalanyoknak nevezzük azokat az egyéneket, akiknek a személyes adatait kezeljük. Kivételes esetekben a B2 olyan személyes adatokat is kezelhet, amelyeket a velünk szerződéses kapcsolatban álló személyek adtak meg. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének tartalmáról szóló nyilatkozatot annak a személynek adjuk át, aki az információt nekünk megadta.

Milyen módon gyüjtjük a személyes adatokat?

A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a B2 az alábbi forrásokból gyűjt adatokat:

 • Olyan pénzügyi és hitelintézetek, amelyekkel Ön hitelszerződést írt alá, illetve amelyek követelésbehajtási jogaikat a B2-ra ruházták.
 • Közvetlenül Öntől, illetve egyes esetekben más személyektől, akik jogos érdeküket igazolták azzal a szerződéssel kapcsolatban, amelynek alapján mi követelésbehajtási tevékenységünket végezzük.
 • Az Ön nevében velünk egyeztetni felhatalmazott személyektől
 • Közintézményektől és hatóságoktól, vagy egyéb személyektől és intézményektől, amelyek a közérdek szolgálatában tevékenykednek (például: közjegyző).
 • Az Önről kezelt adatok folyamatos frissítésének biztosításához, illetve a követelés visszafizetésének kiértékeléséhez nyilvánosan elérhető vagy a szerződéses kapcsolaton alapuló közzétett információkból és adatbázisokból (külső források). Külső forrás alatt az alábbiakat értjük: közintézmények és hatóságok, nyilvános nyilvántartások, elektronikus adatbázisok, a közösségi médiában és az interneten elérhető információk, vagy felhatalmazott harmadik felek által birtokolt információk.
 • A B2 weboldal megnyitásakor automatikusan információk tárolódnak a látogatásáról. Ezek az információk többnyire magukban foglalják az IP címet, a találatok számát, a weboldalt, ahonnan bejelentkezett és egyéb adatokat. További információkért kérjük, olvassa el „cookie” szabályzatunkat az alábbi weboldalon: http://www.b2kapital.hu

Amikor más forrásokból gyűjtünk Önről információkat, nyilvánosan elérhető forrásokat használunk (közösségi média oldalakat, nyilvános nyilvántartásokat), vagy harmadik felektől kapjuk meg az információkat. Ezekben az esetekben is figyelembe vesszük az Ön jogait. Az alábbiakban néhány ilyen szituációt veszünk sorra:

 • Nem tudjuk elérni Önt, de szükségünk van adatai frissítésére, így biztosítva tárolt személyes adatai helyességét;
 • Ezekre az adatokra csalás megelőzés és pénzmosás ellenes célokból van szükségünk, illetve vannak olyan jogszabályi követelmények is, amelyek miatt egyes adatokat gyűjtenünk kell.

Az Önről kezelt személyes adatok közé tartozhatnak:

 • Azonosító adatok, mint: név, születési idő, állampolgárság, személyi azonosító szám, a személyazonosságot igazoló dokumentumain található adatok, születési hely, belföldi állandó lakcím és tartózkodási hely.
 • Elérhetőségek, mint: levélcím, telefonszám, e-mail cím.
 • A pénzügyi és/vagy foglalkoztatási helyzetére vonatkozó információk, mint: munka/hivatás, saját tevékenységének természete, az ellátott közfeladat, munkáltató neve, bevétel, a bevétel természete, a bevétel forrása/forrásai, bankszámlaszám, a tulajdonában lévő ingatlanok vagy egyéb vagyontárgyak, a meglévő adósságaira vonatkozó információk (például az adósság típusa, értéke, kamatai, valutája, költségei), a követelésbehajtás helyzetéről szóló információk (például: fizetési terv, költségek, egyenlegek).
 • Aláírás
 • Amennyiben személyesen is felkeresi valamelyik B2 kirendeltséget, a videófelvétel vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetés felvétele a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig;
 • Más adatalany(ok)ra vonatkozó adatok, aki(k) a B2 által kezelt követelés alapjául szolgáló megállapodásban felekként vannak jelen (például a kezes / örökös / házastárs).
 • Amennyiben közigazgatási vagy bírósági eljárás alanya, az erre vonatkozó adatok, abban az esetben, ha kapcsolatban állnak a B2 tulajdonában lévő vagy az általa kezelt követelésekkel és/vagy hatással lehetnek a követelések behajtására (például végrehajtás, fizetésképtelenség, más bírósági eljárás, a bíróságon jogaink megállapítása vagy védelme). Ilyen adat lehet: hivatalos információ a tisztességtelen tevékenységről vagy az esetlegesen tisztességtelen tevékenységről, hivatalos adatok a büntetőjogi vádemelésről és/vagy büntetésekről, amelyek például korrupcióhoz, zsaroláshoz, pénzügyi bűncselekményekhez, más csalásokhoz, pénzmosáshoz és terrorizmus finanszírozáshoz kapcsolódnak.
 • Olyan információ, amely az Ön és a B2 közötti kommunikáció bizonyítékaként jött létre a velünk folytatott levelezés és kommunikáció során.
 • Olyan személyes adat, amelyet Ön adott meg nekünk, hogy a legmegfelelobb adósság visszafizetési megoldásokat találhassuk meg, amelyek figyelembe veszik az Ön egyéni körülményeit, érdekeit és jogait, valamit az adósság visszafizetésére vonatkozó képességét.
 • Egyéb személyes adat, amelyet az adóssághoz és a kezességhez kapcsolódó eredeti szerződésben vagy dokumentációban említenek, vagy abba foglalnak, amely az általunk kezelt követelés alanya (például a jogi végrehajtási dokumentáció, az engedményező által rendelkezésre bocsátott hitel dokumentáció vagy számlainformáció).
 • Bármely egyéb, a B2 által kezelt személyes adatokból származó információ, amelyek a továbbiakban részletezett üzleti tevékenység kivitelezéséhez szükségesek, mint például a kezelt követelés portfólió felbontása, az egyedi azonosító, amelyet minden egyéni adós B2 által  kap.

Milyen célra használjuk fel a személyes adatait?

A B2 kizárólag olyan mértékben használja fel személyes adatait, amelyek kapcsolódnak a követelésbehajtási eljáráshoz és/vagy befolyásolhatják azt, valamint kapcsolatban állnak a B2 követeléseinek bíróságon történő megállapításával, gyakorlásával vagy védelmével, valamint az általunk képviselt hitelezők jogaival. Ebben az értelemben a személyes adatok kezelésének célja a követelésbehajtás, ideértve a következőket: 
Pénzügyi helyzetének és bevételi forrásainak elemzése, így válva alkalmassá arra, hogy az Ön egyéni helyzetére szabva állapítsuk meg az adósság visszafizetésének feltételeit. 
Az Önnel való kommunikáció megteremtésére, valamint az adatalanyok megfelelő azonosítására. 
Az adósság visszafizetése érdekében szükséges jogi és bírósági eljárások lefolytatása (például jogi végrehajtás, fizetésképtelenség, egyéb bírósági eljárásokban való részvétel, a bíróság előtt jogaink megállapítása vagy védelme), valamint a minden érintett fél számára előnyös megoldások azonosítása, amellyel a kiemelkedő adósságok lezárhatóak; 
Kérdéseinek, panaszainak és kérelmeinek feldolgozása és megválaszolása. 
A szerződéses viszonyba lépés vagy a tranzakció lezárási lehetőségének értékelése (például az adásvételi vagy megbízási szerződés megkötése, valamint egy árverésen való részvétel által jelentett kockázatok elemzése), ideértve a pénzmosás, terrorizmus finanszírozás és csalás azonosítását, megelőzését és az ellene való küzdelmet. 
Statisztikai elemzések készítéséhez a vállalat tevékenységéről és a kezelt követelés portfóliókról, valamint a követelés-behajtási módszer fejlesztésének szükségességéről. 
A hatóságok kérelmeinek megválaszolásához, vagy a B2-re vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez; 
Az illetékes hatóságok részére benyújtandó jogi beszámolók készítéséhez a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, valamint a B2-n belüli pénzügyi és számviteli célokhoz, gazdasági és pénzügyi célokhoz, valamint adminisztrációs célokhoz. 
Megemlítjük továbbá, hogy személyes adatait olykor a B2 egyes másodlagos célokra is felhasználja (például belső riportoláshoz és belső menedzsment célokra), külső audithoz, archiváláshoz – fizikai és/vagy elektronikus formában, a vállalati levelezés regisztrációja céljából), amelyek mindig összhangban állnak a B2 eredeti adatkezelési céljával.

Mi a személyes adatok kezelésének jogalapja?

A B2-re vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés, vagy a közérdek (például a fogyasztóvédelmi jogszabályok, a polgári jog, adó és számviteli jogszabályok, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről szóló jogszabályok). 
A szerződés teljesítése, amelyben Ön aláíró, illetve amely a követelés forrása, melyben B2 a hitelező/követelés jogosultja státuszt tölti be. 
Ahhoz, hogy az Ön kérelmére minden szükséges lépést és minden tőlünk telhetőt megtehessünk annak érdekében, hogy adásvételi szerződés jöjjön létre a B2-vel. 
A B2, valamint a kapcsolt vállalkozások nevében szolgáltatást nyújtó B2 jogos érdeke, amely lehet: 
Szakmai segítség a vállalat tevékenységének menedzsmentjében, a hatékonyság, nyereségesség, valamint a minden érintett fél biztonsága szempontjából, valamint a szerződéses kapcsolatra lépés lehetőségének elemzése, például: adatbázis fenntartásával a portfóliók megvásárlásának központosítása, a követelések portfóliójának és a tevékenység hatékonyságának statisztikai elemzése, a vállalatot érintő kockázatok elemzése és enyhítése – pénzügyi kockázatok és/vagy a jó hírnév megőrzésével összefüggő kockázatok, az üzleti stratégia tervezése és fejlesztése, a követelésbehajtási módszerek fejlesztése és fejlődése. 
Csalás megelőzés és vagyonvédelem, valamint magas szintű információ- és fizikai biztonság. 
Bíróság előtt a vállalati jogok megállapítása és/vagy gyakorlása vagy védelme. Az Ön beleegyezése, melyet bizonyos helyzetekben megadott nekünk.

Mire használjuk fel személyes adatait?

A személyes adatok kezelése az alábbi tevékenységek gyakorlását jelenti: adatgyűjtés, nyilvántartás, szervezés, rendszerezés, tárolás, módosítás/frissítés, lekérdezés, egyeztetés, használat, átadás, elrendezés, közzététel, megosztás, szigorítás, törlés, megsemmisítés, archiválás. A fenti célok teljesítése érdekében: 
Nem teljesen automatizált eszközöket használunk (emberi beavatkozás is szükséges) a követelések megfizetéséhez / értékeléséhez / előrejelzéséhez. Ez egyrészt közvetlenül az Ön által, vagy az eredeti hitelező által megadott információkon alapul, másrészt a szabadon hozzáférhető forrásokból (internet, közösségi média, nyilvános adatbázisok, közzétett információk és a hatóságok által kiadott hivatalos nyilvános információk, hivatalos adatbázisok a nemzetközi szankciók alá tartozó személyekről vagy szervezetekről) megszerezhető. Ezeknek az információknak köszönhetően mindkét fél számára optimális megoldást találhatunk az adósság visszafizetéséhez, különösen, ha jogi végrehajtási eljárást szükséges kezdeményezni, vagy ha az adásvételi vagy megbízási szerződés lehetőségét értékeli a vállalat. 
Megfelelünk a jogszabályi előírásoknak, ideértve a riportolási kötelezettségeket, melyek a nemzeti és a közösségi jogszabályokból erednek (például a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, az adózási és számviteli jogszabályokból származó kötelezettségek), valamint az ellenőrző szervek (például a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodája, a bűnügyi vizsgálatokat végző szervek) által kiadott jogi szabályozásoknak és utasításoknak. A személyes adatok ezekre a célokra való biztosítása kötelező. 
Amennyiben nem tudunk kapcsolatba lépni Önnel, annak érdekében, hogy az adathelyesség elvével összhangban lehessünk, a lehető legtöbbet tesszük meg azért, hogy folyamatosan frissíthessük személyes adatait a hivatalos forrásokból beszerezhető információkkal (például a kereskedelmi nyilvántartásból, a bírósági fórumról; a hatóságok által közzétett közérdekű hivatalos információkból) valamint ingyenes és privát forrásokból (internet, közösségi média, nyilvános adatbázisok, a vállalat szerződéses partnerei által rendelkezésre bocsájtott adatbázisok); 
Személyes adatait funkcionális tevékenységek ellátására használjuk fel, hogy a követeléseinket biztosító vagyontárgyakhoz kapcsolódó eszközhasznosítást elvégezhessük. 
Adatait továbbá belső statisztikai elemzésekhez használjuk fel követelésbehajtási módszerek hatékonyságának és fejlődésének mérésére. 
Feldolgozzuk és elemezzük panaszait, magánélet védelmével kapcsolatos joggyakorlásra vonatkozó kérelmeit, valamint bármely további kérelmet, amelyet nekünk címez. 
Tájékoztatjuk Önt adósságainak helyzetéről, a folyamatban lévő jogi eljárások helyzetéről, amelyek adósságaihoz kapcsolódnak, valamint minden további adatról és információról, amelyek a követelésbehajtás szempontjából az Ön számára érdekesek lehetnek. 
Szolgáltatásaink javítása érdekében azonosítjuk lehetőségeinket, így nyújtva egyre jobb szolgáltatásokat az Ön számára, illetve jobb megoldásokat kínálhatunk egyedi igényei és helyzete figyelembe vételével.

Biztonságban vannak az adatai a B2-vel?

A B2 hisz abban, hogy személyes adatainak védelme kulcsfontosságú, valamint e tekintetben szervezeti és műszaki biztonsági intézkedéseket fogad el és időszakosan vizsgál felül, amelyeket adatai jogosulatlan hozzáféréstől, módosítástól, nyilvánosságra hozataltól és megsemmisítéstől való védelmére alakítottak ki. Személyes adataihoz kizárólag a B2 által meghatalmazott személyek férhetnek hozzá, megfelelő értékelést követően, valamint olyan személyek, akik korábban elfogadták a titoktartásra vonatkozó kötelezettséget.

Kik kapják meg az Ön adatait?

A szokásos üzleti tevékenység keretében a személyes adat-kezelés céljának elérése érdekében a B2 átadhatja a közvetlenül Öntől, vagy egyéb forrásokból megszerzett adatait más egyéneknek vagy vállalatoknak. A B2 akkor is használhatja vagy nyilvánosságra hozhatja a személyes adatokat, ha jogi kötelezettség vagy jogszabályi előírás ezt lehetővé teszi. 
Az alábbiakban felsorolunk néhány példát arra, amikor a B2 átadhatja az Ön személyes adatait: 
Adatot szolgáltatunk azoknak a hitelezőknek, akiktol a B2 kérelmet fogadott be. 
A B2Holding Groupban, amelynek része a B2, átadhatjuk személyes adatait más leányvállalatok vagy az Európai Gazdasági Térség más államai számára. Személyes adatait az Európai Bizottság megfelelőségi határozata hiányában olyan országba is továbbíthatjuk, mely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek, ideértve: Szerbia és Bosznia-Hercegovina. A személyes adatok olyan országba való továbbításának kockázatát, ahol nincs megfelelő szintű védelem, a Vállalat megfelelő biztonsági intézkedések meghozatalával kezeli: általános szerződési feltételekkel adattovábbítási megállapodást köt a személyes adatok átadására az Európai Unióból harmadik országokba , amelybol Ön is kaphat egy másolatot az adatvédelmi tisztviselővel való kapcsolatfelvételt követően, az alábbiakban részletezettek szerint.
Szerződéses partnereink részére – követelésbehajtási tevékenységünk javítása érdekében személyes adatait átadhatjuk partnereinknek. 
A követelési jogok kockázatelbírálói részére – személyes adatait átadhatjuk olyan természetes vagy jogi személyek részére, akiknek a B2 követeléseket ad át. 
Felettes szervek részére – amennyiben egy megbízatás miatt szükséges, vagy amennyiben a nemzeti vagy a közösségi jog alkalmazása megköveteli, személyes adatainak vagy a tranzakcióknak egyes részleteit átadhatjuk anélkül, hogy erről Önt külön értesítenünk kellene. 
Egyéb hatóságok részére – személyes adatait kiadhatjuk egyes jogi kötelezettségekre reagálva harmadik felek számára, amennyiben azoknak ez jogos érdekében áll (például: közjegyző, bíróságok). 
Átadás az Ön kérelmére – előállhat olyan helyzet, amelyben Ön kérelmezi, hogy személyes adatait továbbítsuk például egy képviselőnek vagy meghatalmazottnak, aki az Ön nevében és érdekében jár el (például pénzügyi tanácsadók, ügyvédek, mediátorok). 
Átadás egyéb harmadik fél részére – személyes adatait átadhatjuk a Group-on kívüli más szervezetek számára is, amelyek nem közintézmények, mint például: 
Olyan beszállítók, akik szolgáltatásaink javításán dolgoznak vagy azokat fejlesztik, bevezetik és kezelik üzleti rendszereinket, infrastruktúránkat vagy működési folyamatainkat (például auditorok, tanácsadók, elemzők, számviteli szolgáltatást nyújtók, stb.) 
Olyan beszállítók, akik a működésért és támogatásért felelősek, ezáltal biztosítva, hogy behajtási tevékenységünket optimális és biztonságos körülmények között hajthatjuk végre. Például: olyan beszállítók, akik fejlesztik/bevezetik vagy működtetik az informatikai alkalmazásokat és az infrastruktúrát, az archiváló cégek, futár/postai szolgáltatók, akik eljuttatják a különböző értesítéseket, a nyomtató szolgáltatók, a vállalatok, akik a biztonsági rendszerek bevezetéséért felelnek a bizalmas adatkezelés/integritás és adatainak elérhetősége érdekében, stb. 
Azok a beszállítóink, akik jogi eljárások lebonyolításában állnak rendelkezésünkre, mint például a végrehajtási eljárások, fizetésképtelenségi eljárások vagy egyéb követelésbehajtási eljárások (például ügyvédek, becslési szakértok, tanácsadó cégek, nyilvántartási szakértok, könyvelok, ingatlanirodák, ingatlanhirdetésekkel foglalkozó weboldalak üzemeltetői, amelyek a kezelt követelés biztosítékának értékét optimalizálják).

Mennyi ideig tároljuk és kezeljük a személyes adatait?

Személyes adatait a B2 kizárólag a szigorúan szükséges időtartamig kezeli, amely a használt adat céljától függően változhat. Ezért amennyiben a vonatkozó jogszabály eltérően nem határoz, a B2 a teljes követelésbehajtási eljárás alatt kezeli az adatokat, és azokat öt évig tárolja az adósság egy másik hitelezőhöz kerülésétől és/vagy az adósság teljes rendezésétől kezdődően, kivéve, ha a számviteli törvény értelmében az adatokat/dokumentumokat tovább kell megőrízni, mert akkor az őrzési idő 8 év. Amennyiben a követelésbehajtás a végrehajtási eljárás lefolytatását követően lezárult, akkor  személyes adatokat (azok jogszabályban meghatározott körét) a lehetséges jogvita illetve a számviteli törvény rendelkezései miatt maximum 8 évig megőrízzük.  Amennyiben személyesen is felkeresi  B2 kirendeltséget és biztonsági okok miatt az ügyfélszolgálati helységben video felvétel készül, a felvétel megőrzési ideje 3 munkanap,  a telefonos ügyfélszolgálattal folytat beszélgetést pedig társaságunk az ügy lezárását követő 5 évig őrzi meg .

Milyen jogai vannak és hogyan élhet velük?

A következő jogokkal bármikor élhet, a személyes adatok védelmére vonatkozó alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben és az azokban meghatározott feltételek figyelembe vételével:

 • Tájékoztatáshoz való jog – Joga van a tájékoztatáshoz, ezért bármikor kérhet információt és részleteket arról, hogyan kezeljük személyes adatait. A választ szóban vagy írásban adjuk meg az Ön részére az Ön által kérelmezett csatornán.
 • Az adataihoz való hozzáférés joga -Bármikor kérhet hozzáférést az Önről a B2 által tárolt személyes adatokról, amely során tájékoztatjuk Önt személyes adatainak kezeléséről, vagyis arról, hogy személyes adatait kezeli-e a B2 vagy sem, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról és feltételeiről.
 • Az adathelyesbítéshez való jog – Bármikor kérheti személyes adatainak javítását, ideértve egy kiegészítő nyilatkozat kitöltését, ezáltal biztosíthatjuk, hogy adatai mindig aktuálisak, helyesek és pontosak.
 • Az adatkezelés megtagadásához való jog -Az Ön különleges helyzetéhez kapcsolódó okokból megtagadhatja a B2 jogos érdekére hivatkozva kezelt személyes adatainak kezelését a nyilvánosság előtt.
 • Az adatkorlátozáshoz való jog – Az alábbi helyzetekben joga van az adatkezelés korlátozását kérelmezni: (i) amennyiben megkérdőjelezi az általunk Önről kezelt adatok helyességét, azok megfeleloség-ellenőrzésének idejére adatainak kezelését korlátozzuk, (ii) személyes adatainak kezelését jogtalannak minősítették, Ön pedig ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok korlátozását kérelmezi, (iii) ellenzi személyes adatainak kezelését, így a személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogalap tisztázásáig adatainak kezelését korlátozzuk, (iv) habár az adatmegőrzés időszaka lejárt, Ön kifejezetten kérelmezte, hogy adatait őrizzük meg jogának megállapítása, gyakorlása vagy védelme miatt a bíróságon. Korlátozás esetén személyes adatait tárolhatjuk. Egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag akkor folytatható, ha: (i) a B2 bíróság előtt kívánja megállapítani, gyakorolni vagy megvédeni jogát, (ii) az másik természetes vagy jogi személy jogainak védelmében az szükséges, (iii) Ön ahhoz kifejezetten hozzájárult, vagy (iv) a közérdek védelmében az szükséges. Ha az adatkorlátozási kérelem lejár, az adatkezelési korlátozás eltávolítása elott értesíteni fogjuk Önt.
 • Az adatok törléséhez való jog („a felejtés joga”) – Kérelmezheti, hogy töröljük az általunk kezelt személyes adatokat, mi pedig minden szükséges lépést megteszünk ennek érdekében, amennyiben: (i) azok már nem szükségesek az adatgyűjtés eredeti céljának ellátásához, (ii) Ön visszavonja hozzájárulását, az adatkezelést pedig ezen hozzájárulás alapján végeztük, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja, (iii) Ön ellenzi az adatok kezelését, és a további kezelésnek nincsenek jogos indokai, (iv) személyes adatait érvényes jogalap nélkül kezelték. Tájékoztatjuk Önt továbbá, hogy a törölni kért személyes adatok továbbra is kezelhetőek az alábbi szituációkban: (i) az adatkezelés jogszabály által előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, (ii) az adatkezelés bíróság előtti jog megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.
 • Az adatok mozgósításához való jog – Amennyiben személyes adatait automatizált eszközökkel kezeljük, az Ön kifejezett kérelmére, vagy az Ön és a B2 közötti megállapodás teljesítéséhez kérelmezheti, hogy ezeket az adatokat rendszerezett, automatikusan olvasható formátumban adjuk át az Ön részére, melyeket továbbíthat egy másik adatfeldolgozónak, valamint kérelmezheti, hogy mi továbbítsuk közvetlenül a másik adatfeldolgozónak az adatait (feltéve, hogy ez technikailag lehetséges).
 • A hozzájárulás visszavonásához való jog – amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, azt bármikor visszavonhatja. Hozzájárulásának visszavonása kizárólag a jövőbeli adatkezelésre vonatkozhat. A hozzájárulás visszavonási előtti adatkezelés érvényes marad.

Ezen jogok bármelyike gyakorolható a hozzánk az alábbiakban felsorolt elérhetőségekre benyújtott erre vonatkozó írásbeli kérelemben. 30 naptári napon belül válaszolunk, vagy amennyiben kérelme összetettebb elemzést igényel, a határidő további 60 naptári nappal meghosszabbítható, amely esetben erről Önt is tájékoztatni fogjuk, illetve megadjuk a hosszabbítás okait is. Amennyiben kérelmét elektronikus úton adja be, amennyiben lehetséges, válaszunkat is elektronikus formában fogjuk megadni, vagy bármely Ön által kérelmezett formában. A B2 kiegészítő információkat kérhet az Ön személyazonosságának megállapításához, mielőtt megoszthatjuk Önnek a személyes adatokat vagy a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatban cselekedhetnénk. Tájékoztatjuk továbbá, hogy egyes esetekben a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik számunkra, hogy ne tegyünk eleget kérelmének, például ha az adatkezelés célja még nem valósult meg, valamint ha az adatkezelés nem az Ön kifejezett kérelmére történik, vagy amennyiben kérelmei túlzóak, ismétlődőek vagy nyilvánvalóan megalapozatlan jellegűek. Ebben az esetben is írásos magyarázatot adunk az ilyen jellegű elutasításról.

Amennyiben meggyőződése, hogy személyes adatait helytelenül kezeljük és az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefonszám: +36 -1-391-1400; e-mail: privacy@naih.hu

Elérhetőségek a személyes adatok védelme tekintetében

Amennyiben a fent leírt jogaival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: B2KAPITAL Zrt. 1013 Budapest, Pauler u. 11, telefonszám: +36 1 5100 930, fax: +36 1 5100 901
Adatvédelmi tisztviselő  E-mail: adatvedelmi_felelos@b2kapital.hu